Hans Jakob ca 1775 SCHNAUFER Ephrosina GUTBUB
Geb.
Beru.
Td.
.
Geb.
Beru.
Td.
.

Kinder:
Martha 1703 SCHNAUFER

Inhalt * Index * Nachnamen * Kontakt